Ahlul Haqqu.com

ހައްގައް ނަސްރުދޭށެވެ

ތަޢާރަފް

މި ބްލޮގަކީ އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު ފާޑުފާޑުގެ ހަޤީގަތާ ޙިލާފް ދޮގު ވާހަކަ ތަކެއް ފެތުރިފައި ވާތީ ދީނުގައި ކަންއޮތްގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ވުޖޫދަށް ގެނެވުނު ބްލޮގެކެވެ. މި ބްލޮޤަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.

Advertisements

1 ޚިޔާލު »

  1. assalaam

    chek http://www.dharuslive.com

    ޚިޔާލު by dharuslive | ސެޕްޓެމްބަރު 6, 2009 | ރައްދު


ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: